1. Pocetna
 2. »
 3. Нормативи

Нормативи

Uslovi korišćenja

 1. Tumačenje

1.1 U ovim uslovima:

„Potvrda ponude“ znači supotpisani duplikat Ponude koju je potpisao Kupac ili u nedostatku potpisane ponude, potvrdu prodajnog naloga kompanije (uključujući ove odredbe i uslove i pozivanje na Ponudu i sve druge dokumente) nakon prijema: nalog za kupovinu, ugovor, podugovor, uputstvo ili prihvatanje Ponude od Kupca.

„Dodatni radovi“ imaju značenje dato u tački 12.1.

„Kompanija“ znači DECIBEL PLC (registrovana u Bugarskoj pod brojem 206574235).

„Datum završetka“ je dogovoreni datum za završetak radova.

„Ugovor“ označava ugovor o izvođenju Radova, koji se sastoji od Ponude, bilo koje Potvrde ponude, ako je relevantno, (i svih dokumenata na koje se odnosi) i ovih Uslova.

„Kupac“ označava „osobu“ „firmu“ ili „kompaniju“ koja je navedena u Ponudi kao kupac.

„Roba“ označava robu (uključujući bilo koju partiju robe ili bilo koje delove za nju), koju Kompanija treba da isporuči kao što je navedeno u Ponudi.

„Materijal“ označava sve dizajne, crteže, modele, planove, specifikacije, detalje dizajna, fotografije, brošure, izveštaje, beleške sa sastanaka, CAD materijale, proračune, podatke, baze podataka, rasporede, programe, predmere, budžete i bilo koji drugi materijal pružene u vezi sa Delima i svim ažuriranim, izmenama, dopunama i revizijama istih i svim radovima, dizajnom ili pronalascima koji su uključeni ili navedeni u njima za bilo koju svrhu.

„Ponuda“ označava ponudu Kompanije za radove.

„Dozvoljena upotreba“ označava projektovanje, izgradnju, završetak, rekonstrukciju, modifikaciju, renoviranje, razvoj, održavanje, upravljanje objektima, finansiranje, odlaganje, izdavanje, opremanje, oglašavanje, razgradnju, rušenje, vraćanje, modeliranje informacija o zgradi i popravku imovine ili imovine koje su predmet Radova.

Cena“ ima značenje dato u tački 4.1. plus sve dodatne uplate koje je Kupac dužan da izvrši Kompaniji u skladu sa ovim uslovima i odredbama.

„Lokacija“ označava lokaciju na kojoj se izvode radovi.

„Uslovi“ označavaju standardne odredbe i uslove navedene u ovom dokumentu i (osim ako kontekst ne zahteva drugačije) uključujući sve posebne odredbe i uslove dogovorene u pisanom obliku između Kupca i Kompanije i/ili kako je navedeno u Ponudi.

„Radovi“ označavaju isporuku Robe i, tamo gde je tako navedeno u Ponudi, ugradnju Robe i bilo koji drugi dodatni radovi koji su ugovoreni da će se izvršiti prema Ugovoru.

„Pisanje“ uključuje e-poštu, kablovsku, faksimilnu vezu i uporediva sredstva komunikacije.

1.2 Svako pozivanje u ovim Uslovima na bilo koju odredbu statuta, uredbe, naredbe ili drugih oblika zakonodavstva tumači se kao upućivanje na tu odredbu kako je izmenjena i ponovo usvojena ili proširena s vremena na vreme.

1.3 Pozivanje na stranku uključuje njene lične predstavnike, naslednike ili ovlašćene nosioce.

1.4 Naslovi u ovim Uslovima služe samo radi pogodnosti i neće uticati na njihovo tumačenje.

 1. OBAVEZE PREDUZEĆA

2.1 Ovi Uslovi će regulisati Ugovor isključujući bilo koje druge odredbe i uslove.

2.2 Kompanija će izvoditi Radove na dobar i kvalitetan način i završiti Radove u skladu sa Ugovorom koristeći materijale i radove koji su ovde navedeni ili na drugi način koji su dobrog i odgovarajućeg standarda i koji se generalno ne smatraju štetnim.

2.3 Ako Radovi uključuju bilo koji dizajn koji treba da izvede Kompanija, svaki takav projekat će biti izveden primenom standarda razumne veštine i pažnje koji se očekuju od odgovarajuće kvalifikovanog i kompetentnog inženjera ili njegove ekvivalentne profesije sa iskustvom u obavljanju poslova sličan obim, prirodu, vremenski okvir i složenost kao Radovi.

2.4 Nijedna varijacija Ugovora neće biti obavezujuća osim ako nije pismeno dogovorena između direktora Kompanije i Kupca.

2.5 Kompanija može imenovati pod-konsultante i/ili podizvođače za izvođenje bilo kojeg ili svih Radova, ali će biti odgovorna za radnje i neispunjavanje obaveza svih takvih pod-konsultanta i/ili podizvođača kao da su njeni sopstveni dela i neispunjavanja obaveza, i neće biti oslobođeni bilo koje obaveze iz ovog Ugovora zbog korišćenja ili imenovanja pod-konsultanta i/ili podizvođača.

2.6 Zaposleni ili agenti Kompanije nisu ovlašćeni da daju bilo kakve izjave u vezi sa Radovima osim ako ih pismeno ne potvrdi direktor Kompanije. Prilikom sklapanja Ugovora, Kupac potvrđuje da se ne oslanja i odriče se bilo kakvog potraživanja za kršenje bilo kojih takvih izjava, koje nisu tako potvrđene.

2.7 Svaka štamparska, administrativna ili druga greška ili propust u bilo kom dokumentu ili informaciji koju je izdala Kompanija biće podložna ispravci bez ikakve odgovornosti od strane Kompanije.

 1. NARUDžBINE I SPECIFIKACIJE

3.1 Kupac je odgovoran Kompaniji za davanje Kompaniji svih potrebnih informacija u vezi sa Radovima u dovoljnom roku da omogući Kompaniji da izvede Radove u skladu sa Ugovorom.

3.2 Količina, kvalitet i opis i bilo koja specifikacija za Robu i/ili Radove biće oni navedeni u Ponudi i osim ako je drugačije izričito navedeno, Kompanija ne daje nikakvu garanciju da će Roba i/ili Radovi biti u skladu sa bilo koju posebnu standardnu specifikaciju ili test. Ilustracije, fotografije ili opisi, bilo u katalozima, brošurama ili drugim dokumentima koje izdaje Kompanija, služe samo kao vodič i neće biti obavezujući za Kompaniju.

3.4 Nijedan Ugovor neće biti otkazan ili raskinut od strane Klijenta osim uz pismeni sporazum Kompanije i pod uslovima da Kupac u potpunosti obešteti Kompaniju od svih gubitaka (uključujući gubitak dobiti), troškova (uključujući troškove celokupnog rada i korišćeni materijali), štete, naknade i troškovi koje je Kompanija napravila kao rezultat takvog otkazivanja ili raskida.

3.5 Pored svih drugih prava i pravnih lekova koje Kompanija može da ima, Kompanija može u bilo kom trenutku pismenim obaveštenjem Kupcu da odmah raskine celokupan ili bilo koji deo angažovanja Kompanije po Ugovoru bez ikakve odgovornosti prema Klijentu za bilo koje iznose koji su nastali zbog takvog raskida.

 1. CENA

4.1 Cena Robe i/ili Radova biće cena(e) navedene u Ponudi. Cena(e) u okviru Ponude se zasniva(ju) na stopama rada, radnim satima i uslovima, troškovima materijala, transporta, osiguranja i režijskim troškovima koji se primenjuju na dan ponude. Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, cena važi 30 dana od datuma Ponude ili do ranijeg prihvatanja od strane Kupca, nakon čega Kompanija može da promeni cenu bez obaveštenja Kupca.

4.2 Osim ako je drugačije navedeno u Ponudi ili na drugi način pismeno dogovoreno između strana, Cena ne uključuje troškove obezbeđivanja bilo koje dodatne ugovorne dokumentacije kao što su garancije za zalog. Da bi se izbegla sumnja, dodatna dokumentacija ugovora kao što su garancije za obezbeđenje će biti obezbeđena po diskrecionom pravu Kompanije i nikakvi takvi dokumenti (uključujući sve tražene garancije) neće biti obezbeđeni osim ako i dok Cena ne bude plaćena u potpunosti. U slučaju da se bilo koja garancija (ili bilo koji drugi dokument) dostavi Kupcu pre nego što je cena u potpunosti plaćena Kompaniji, Kupac neće imati pravo da se osloni na takav dokument(e) osim ako i dok Cena ne bude plaćeno u potpunosti.

4.3 Cena ne uključuje bilo koji važeći porez na dodatu vrednost, koji je Kupac dodatno dužan da plati Kompaniji.

4.4 Cena i/ili bilo koji iznos citirani ili fakturisani su u evrima, osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi ili drugačije pismeno dogovoreno od strane direktora Kompanije.

4.5 Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, za isporuke van Ujedinjenog Kraljevstva troškovi uvoznih dažbina i poreza su posebno isključeni i treba ih dogovoriti i platiti Kupac.

 1. USLOVI PLAĆANjA

5.1 Podložno svim alternativnim uslovima plaćanja navedenim u Ugovoru, Cena ili bilo koji njen deo dospeva za plaćanje na dan kada Kupac primi svaku fakturu („Datum dospeća“).

5.2. U roku od pet dana od Datuma dospeća, Kupac će Kompaniji dostaviti obaveštenje o uplati u kojem se navodi iznos plaćanja koji treba da se izvrši na dan dospeća i osnovu na kojoj se taj iznos obračunava („Obaveštenje o plaćanju“).

5.3 Krajnji datum za plaćanje svake fakture biće, osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, 30 dana nakon Datuma dospeća („Konačni datum za plaćanje“).

5.4 Ako Kupac namerava da plati manji iznos od iznosa navedenog u Obaveštenju o plaćanju (ili, u nedostatku Obaveštenja o uplati, primenljivoj fakturi), Kupac će Kompaniji dostaviti obaveštenje o plaćanju manjem od iznosa najkasnije sedam dana pre Krajnji datum za plaćanje koji navodi iznos plaćanja koji treba da se izvrši na dan plaćanja umanjenog za obaveštenje i osnovu na kojoj se taj iznos obračunava.

5.5 U slučaju da Klijent ne plati bilo koju sumu koju Kompaniji duguje do krajnjeg datuma plaćanja, Kompanija ima pravo da:

5.5.1 Obustava, nakon 7 dana pismenog obaveštenja, sve ili deo Radova. Po okončanju suspenzije, Kupac će platiti Kompaniji sve razumne troškove suspenzije i odobriće Kompaniji produženje roka do Datuma završetka za period suspenzije;

5.5.2. naplatiti kamatu od Kupca u skladu sa Zakonom o kašnjenju u plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998. za period kašnjenja u plaćanju.

5.6 Sve iznose koji duguju po Ugovoru Kupac će platiti Kompaniji u celosti bez ikakvog prebijanja, protivtužbe, odbitka ili zadržavanja (osim bilo kakvog odbitka ili zadržavanja poreza u skladu sa zakonom).

5.7 Kompanija može u bilo koje vreme, bez obaveštenja za Kupca, da prebije bilo koju odgovornost Klijenta prema Kompaniji sa bilo kojom odgovornošću Kompanije prema Klijentu, bilo da je obaveza sadašnja ili buduća, likvidirana ili nelikvidirana, i da li je ili ne bilo koja odgovornost proizilazi iz Ugovora. Svako korišćenje svojih prava od strane kompanije prema ovoj klauzuli neće ograničiti niti uticati na bilo koja druga prava ili pravne lekove koji su joj dostupni prema ovom ugovoru ili na drugi način.

5.8 Kompanija ima pravo da zadrži bilo koji deo Radova sve dok Kupac ne plati cenu ili deo Cene u potpunosti u skladu sa ovom tačkom 5.

 1. KREDITNE REFERENCE

 Ugovor striktno zavisi od toga da Kompanija bude zadovoljna kreditnim referencama Kupca i Kompanija može, po svom apsolutnom nahođenju, da se uzdrži od izvođenja Radova ili bilo kog njihovog dela sve dok Kupac ne pruži prihvatljive reference ili ne plati cenu u celosti zajedno sa svim neizmirenim iznosima koji duguju Kompaniji prema Ugovoru ili bilo kom drugom ugovoru zaključenom sa Kupcem.

 1. ISPORUKA ROBE

7.1 Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu na Robi (a) koju je pretrpeo tokom istovara i/ili (b) nastalu tokom skladištenja od strane Kupca.

7.2 Sva Roba će se smatrati prihvaćenom od strane Kupca osim ako Kompanija ne primi pismeno obaveštenje u roku od pet radnih dana od isporuke Robe Kupcu.

7.3 Kada se Roba treba isporučiti u ratama, bilo kakav propust Kompanije da isporuči bilo koju ratu u skladu sa Ugovorom neće dati pravo Kupcu da tretira Ugovor u celini kao poništen.

7.4 Vreme isporuke nije bitno i kašnjenje u isporuci ne daje Kupcu pravo da raskine Ugovor. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak koji proističe iz takvog kašnjenja na bilo koji način, osim ako nije prethodno dogovoreno u pisanoj formi.

7.5 Vreme predviđeno za isporuku podrazumeva vreme isporuke franko fabrika, bez obzira na to što mesto isporuke može biti i na drugom mestu i osim ako nije drugačije dogovoreno od strane Kompanije u pisanoj formi, računaće se od datuma prijema Potvrde Kupca o Ponudi i pune informacije dovoljne da Kompanija započne proizvodnju, uključujući, ali ne ograničavajući se na: a) pismeno odobrenje Kupca za crtež(e) opšteg aranžmana Kompanije za Radove b) prijem svih dogovorenih avansnih plaćanja, uključujući ona koja dospevaju prema klauzuli 6.

7.6 Ako Kupac ne preuzme isporuku Robe ili ne da instrukcije Kompaniji da omogući isporuku u roku od 14 dana nakon obaveštenja o isporuci, Roba će ostati na isključivom trošku i riziku Kupca koji će obezbediti odgovarajuće skladište. Ako Kupac ne uspe da organizuje takvo skladištenje, Kompanija može po svom apsolutnom nahođenju da skladišti robu u ime Kupca na sopstveni rizik i trošak Kupca u prostorijama Kompanije ili na drugom mestu i pod uslovima koje smatra prikladnim, a Kupac će Kompaniji na zahtev platiti naknadu za skladištenje za pokriće gubitaka i troškova koji su pretrpeli i nastali u skladištenju, osiguranju, transportu i rukovanju Robom. Ni u kom slučaju ovi Uslovi neće važiti za oslobađanje Klijenta od plaćanja kao da do takvog kašnjenja nije došlo.

7.7 Ako Kupac ne preuzme isporuku ili ne da uputstva za isporuku Robe ili obavesti Kompaniju da više ne želi da preuzme isporuku Robe ili želi da raskine Ugovor, Kupac će Kompaniji platiti takvu naknadu kao što će biti neophodno za pokrivanje gubitaka i troškova koje je pretrpeo i nastao zbog neuspeha Kupca da prihvati isporuku Robe ili uzrokovanog ili povodom ili slučajnim prestankom Robe od strane Kupca, uključujući sve iznose koje je Kompanija možda platila ili će moraju platiti bilo kojoj trećoj strani.

 1. IMOVINA I RIZIK

8.1 Sva Roba je na riziku Kupca od trenutka kada napusti fabriku Kompanije ili od trenutka kada Kompanija obavesti Kupca da je Roba dostupna za preuzimanje.

8.2 Bez obzira na isporuku i prelazak rizika Robe, sva Roba koju isporuči Kompanija ostaje vlasništvo Kompanije sve dok Kupac ne plati Cenu u potpunosti.

8.3 Sve dok imovina u Robi ne pređe na Kupca, Kupac će držati Robu kao fiducijarnog agenta Kompanije i čuvara i čuvaće Robu odvojeno od robe Kupca i trećih strana, i pravilno uskladištenu, zaštićenu, osigurana i identifikovana kao imovina Društva.

8.4 Sve dok imovina u Robi ne pređe na Kupca (i pod uslovom da Roba još uvek postoji i nije preprodata), Kompanija može u bilo kom trenutku zahtevati od Kupca da isporuči Robu Kompaniji i, ako Kupac to ne učini odmah, uđe u bilo koje prostorije Kupca ili bilo koje treće strane gde se Roba skladišti i povrati Robu.

 1. PRAVO ZADRŽAVANjA

Kompanija ima pravo na opšte založno pravo na bilo kojoj imovini Klijenta u njenom posedu u pogledu bilo koje sume koja duguje Klijentu.

 1. PAKOVANJE

Kompanija zadržava pravo da zahteva isplatu bilo koje sume dodatne cene u vezi sa dodatnim materijalom za pakovanje koji je neophodan da bi se obezbedilo da Roba stigne u prostorije Kupca u dobrom stanju.

 1. MONTAŽA

11.1 Instalacija Robe je uključena u Ugovor samo ako je navedeno u Ponudi.

11.2 Kada Ugovor uključuje ugradnju Robe, Kupac mora da ispuni sledeće uslove:

11.2.1 Osim ako nije prethodno pismeno dogovoreno od strane Kompanije, Kupac je odgovoran za istovar i pozicioniranje opreme u blizini radnog prostora.

11.2.2 Radni prostor mora biti očišćen od svih biljaka, materijala, otpadaka i svih drugih prepreka.

11.2.3 Osim ako ugovorom nije drugačije dogovoreno, besplatan neprekidan pristup radnoj zoni treba da bude obezbeđen tokom normalnog radnog vremena od 08:30 do 17:00 od ponedeljka do petka, a instalacije van ovih sati se naplaćuju po preovlađujućim stopama za prekovremeni rad kompanije.

11.2.4 Osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, Kupac je dužan da obezbedi: besplatnu struju za ručne alate, odgovarajuće osvetljenje, skladištenje, zaštitu tokom i nakon završetka radova, podizanje, skipove, pristupne skele i sve i sve druge potrebne prisustvo od strane kompanije.

11.2.5 Kupac treba da obezbedi besplatne objekte za socijalna pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na prostorije za pranje, toalet i sušenje.

11.2.6 Kompanija može naplatiti Kupcu bilo koji dodatni trošak ili trošak koji je napravila Kompanija kao rezultat bilo kakvog kašnjenja ili poteškoća u započinjanju, nastavku ili završetku instalacije iz razloga koji nisu u razumnoj kontroli Kompanije.

11.2.7 U slučaju sistema betonskih plutajućih podova, osim ako nije prethodno pismeno dogovoreno, radovi na montaži isključuju nabavku i izlivanje betona koje će obezbediti i/ili izvesti drugi.

11.2.8 Osim ako nije prethodno pismeno dogovoreno od strane kompanije, svi građevinski radovi su isključeni.

11.2.9 Kupac se obavezuje da održava radni prostor i radno mesto instalacije u bezbednom stanju i da poštuje sve važeće zakone koji regulišu zdravlje i bezbednost na radnom mestu.

 1. VARIJACIJE

12.1 Kupac može, bez poništavanja Ugovora, zahtevati dopunu ili izostavljanje ili drugu promenu u Radovima („Dodatni radovi“). Čim je to razumno izvodljivo nakon prijema takvog zahteva, Kompanija će dostaviti Kupcu pismenu procenu troškova Dodatnih radova. Smatra se da je Kupac prihvatio takvu procenu osim ako se pismeno ne ospori u roku od 7 dana od datuma procene. Kompanija takođe ima pravo na razuman direktan gubitak i/ili trošak koji pretrpi Klijent ili njegovi zastupnici kao rezultat bilo koje tražene promene.

12.2 Kompanija nema nikakvu obavezu da prihvati zahtev za izvođenje Dodatnih radova i može odbiti da to uradi bez navođenja razloga Kupcu. Svako takvo odbijanje neće poništiti Ugovor.

 1. PRODUŽENjE DATUMA ZAVRŠETKA RADOVA

13.1 Ako postane očigledno da Radovi neće biti završeni do Datuma završetka iz razloga koji su van razumne kontrole Kompanije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) usklađenost sa bilo kojim uputstvima Kupca, Kompanija će obavestiti Kupca pismenim putem koji će produžiti rok za završetak koji može biti razuman. Kupac će pismeno potvrditi produženje odobrenog vremena i revidirani Datum završetka u skladu sa nastalim kašnjenjem.

13.2 U slučaju produženja roka do Datuma završetka u skladu sa klauzulom 13.1, Kupac će Kompaniji platiti dodatne troškove koje je napravila Kompanija (obračunate gde je relevantno u skladu sa stopama u Narudžbini) pored Cena. Takvi dodatni troškovi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, povećane troškove rada, nadzora, opreme ili materijala, razumne režijske troškove i profit).

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

14.1 Kompanija poseduje sva prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava) koja se odnose na Materijal koji proizvodi, i ova prava ostaju u Kompaniji.

14.2 Kompanija daje Klijentu od datuma Ugovora neopozivu, besplatnu, neekskluzivnu licencu za korišćenje i reprodukciju celokupnog Materijala pripremljenog od strane, ili u ime kompanije, za bilo koju svrhu koja se odnosi na imovinu ili imovinu koji su predmet Radova, uključujući bilo koju od Dozvoljenih upotreba.

14.3 Kompanija neće biti odgovorna za korišćenje Materijala u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je pripremljen i/ili obezbeđen.

 1. OSIGURANJE I ODGOVORNOST 

15.1 Kupac će obezbediti da Roba bude pokrivena polisom osiguranja Kupca ili druge treće strane. Takvo osiguranje mora biti osiguranje od „svih rizika“ na punu vrednost Radova zajedno sa materijalima koji se isporučuju na Gradište, materijalima koji se čuvaju na lokaciji za privremeno skladištenje daleko od Lokacije i materijalima u tranzitu.

15.2 U skladu sa klauzulom 15.5, ukupna odgovornost Kompanije prema Klijentu u vezi sa svim gubicima koji nastanu po ili u vezi sa Ugovorom, bilo da je reč o ugovoru, deliktu (uključujući nemar), kršenju zakonske obaveze ili na neki drugi način, ni u kom slučaju neće prelaziti ukupna cena(e) unutar Ponude. Ako se prva rečenica ove klauzule 15.2 smatra nevažećom, ukupna odgovornost Kompanije prema Kupcu u pogledu svih gubitaka nastalih po ili u vezi sa Ugovorom ni u kom slučaju neće premašiti nivo osiguranja profesionalne odgovornosti kako je navedeno u Ponudi ili klauzula 15.3 šta je veće.

15.3 U vezi sa bilo kojim dizajnom koji treba da izvede Kompanija, Kompanija će održavati osiguranje od profesionalne odgovornosti u iznosu od najmanje tog iznosa koji je naveden u Ponudi ili, u nedostatku takve cifre, 200.000 evra (dvesta hiljada evra ) za bilo koji zahtev za period koji počinje na datum Ugovora i završava se šest godina nakon završetka radova, pod uslovom da je takvo osiguranje dostupno po komercijalno razumnim cenama i uslovima.

15.4 Ništa u Ugovoru ne ograničava ili isključuje odgovornost Kompanije za:

(a) smrt ili ličnu povredu uzrokovanu njegovim nemarom;

(b) prevara ili lažno lažno predstavljanje; ili

(c) svaku drugu odgovornost koja se ne može ograničiti ili isključiti važećim zakonom.

15.5 U skladu sa klauzulom 15.4, Kompanija neće biti odgovorna prema Klijentu, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar), za kršenje zakonske obaveze ili na drugi način, koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim ugovorom za:

(a) gubitak dobiti;

(b) gubitak prodaje ili poslovanja;

(c) gubitak sporazuma ili ugovora;

(d) gubitak očekivane uštede;

(e) gubitak ili oštećenje goodvilla;

(f) gubitak upotrebe ili oštećenje softvera, podataka ili informacija; i

(g) svaki indirektan ili posledičan gubitak.

15.6 Ako:

15.6.1 Kupac daje pismeno obaveštenje Kompaniji u roku od 12 meseci od završetka Radova iu razumnom roku od otkrivanja da neka ili sva Roba nije u skladu sa Ugovorom; i

15.6.2 Kompaniji je data razumna prilika da pregleda takvu Robu; i

15.6.3 Kupac (ako to od Kompanije zatraži) vraća takvu Robu u mesto poslovanja Kompanije o trošku Kupca, Kompanija će, po svom izboru, popraviti ili zameniti neispravnu Robu, ili refundirati cenu neispravna Roba u potpunosti.

15.7 Kompanija neće biti odgovorna za neusklađenost Robe sa Ugovorom u bilo kom od sledećih slučajeva:

15.7.1. Kupac vrši bilo kakvu dalju upotrebu takve Robe nakon davanja obaveštenja u skladu sa tačkom 15.6.1;

15.7.2 nedostatak nastaje zato što Kupac nije poštovao usmena ili pismena uputstva Kompanije u vezi sa skladištenjem, puštanjem u rad, instalacijom, upotrebom i održavanjem Robe ili (ako ne postoji) dobre trgovinske prakse u vezi sa istim;

15.7.3 kvar nastaje kao rezultat Kompanije nakon bilo kog crteža, dizajna ili specifikacije koje je dostavio Kupac;

15.7.4 Kupac menja ili popravlja Robu bez pismene saglasnosti Kompanije;

15.7.5 kvar nastaje kao rezultat poštenog habanja, namernog ili slučajnog oštećenja, nemara, nemara, ili nenormalnih uslova skladištenja ili rada, neispravnih temelja ili drugih elemenata zgrade, pogrešnog postavljanja Robe (osim ako je postavio Kompanija); ili

15.7.6 Roba se razlikuje od svog opisa kao rezultat promena učinjenih kako bi se osiguralo da je u skladu sa važećim zakonskim ili regulatornim zahtevima.

15.8 Osim kako je predviđeno u ovoj klauzuli 15, Kompanija neće imati nikakvu odgovornost prema Kupcu u vezi sa nepoštovanjem Robe sa Ugovorom.

15.9 Uslovi predviđeni članovima 13 do 15 Zakona o prodaji robe iz 1979. su, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, isključeni iz Ugovora.

15.10 Ovi Uslovi se primenjuju na bilo koju popravljenu ili zamenu Robu koju isporuči Kompanija.

15.11 Zaposleni ili agenti Kompanije nisu ovlašćeni da daju bilo kakve izjave u vezi sa Radovima osim ako ih pismeno ne potvrdi direktor Kompanije. Prilikom sklapanja Ugovora, Kupac potvrđuje da se ne oslanja ni na kakve takve izjave koje Kompanija nije pismeno potvrdila.

15.12 U slučaju robe koju nije proizvela Kompanija, odgovornost Kompanije biće ograničena na garanciju koju može dobiti od proizvođača.

15.13 Brojke za izvođenje Radova zasnovane su na iskustvu Kompanije i takve su kakve Kompanija očekuje da dobije prilikom testiranja robe, uz razumnu marginu greške. Oni se takođe procenjuju pod uslovom da su sve brojke i informacije date Kompaniji od strane ili u ime Kupca tačne.

 1. UPRKOS REZOLUCIJE

16.1 Ako dođe do spora ili razlike između Kupca i Kompanije, strane su saglasne da se sastanu u dobroj veri kako bi pokušale da reše spor ili razliku koja postoji između njih.

 1. ZAKON I NADLEŽNOST

17.1 Merodavno pravo Ugovora je zakon Bugarske.

17.2 Strane su neopozivo saglasne da će sudovi Bugarske imati isključivu nadležnost za rešavanje bilo kog spora ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa Radovima ili Ugovorom (uključujući vanugovorne sporove ili potraživanja).

 1. PRAVA TREĆIH LICA

Ništa u Ugovoru ne dodeljuje niti pretenduje na dodelu bilo kojoj trećoj strani bilo kakvu korist ili bilo kakvo pravo da sprovede bilo koji uslov iz Ugovora u skladu sa Zakonom o ugovorima (Prava trećih strana) iz 1999. godine.

 1. PREKID 

Ako bilo koja odredba ili deo Ugovora bude ili postane nevažeća, nezakonita ili neprimenljiva, smatraće se da je izmenjena u minimalnoj meri neophodnoj da bi postala važeća, zakonita i primenljiva. Ako takva izmena nije moguća, relevantna odredba ili deo odredbe će se smatrati izbrisanom. Bilo kakva izmena ili brisanje odredbe ili dela odredbe prema ovoj klauzuli neće uticati na validnost i primenljivost ostatka Ugovora.

 1. OBAVEŠTENjE

Obavještenje koje je zahtevala ili dozvoljavala bilo koja strana drugoj prema Ugovoru biće u pisanoj formi upućeno toj drugoj strani u njenom registrovanom sedištu ili glavnom mestu poslovanja ili na drugoj adresi koja je u relevantnom trenutku mogla biti obaveštena u skladu sa ovu odredbu stranci koja daje obaveštenje.

 1. ODRICANjE

Odricanje od bilo kog prava ili pravnog leka po Ugovoru ili po zakonu važi samo ako je dato u pisanoj formi i neće se smatrati odricanjem od bilo kog naknadnog prava ili pravnog leka. Propust ili kašnjenje od strane strane da iskoristi bilo koje pravo ili pravni lek predviđen Ugovorom ili zakonom ne predstavlja odricanje od tog ili bilo kog drugog prava ili pravnog leka, niti sprečava ili ograničava bilo koje dalje korišćenje tog ili bilo kog drugog prava ili lek. Nijedno jedno ili delimično korišćenje bilo kog prava ili pravnog leka predviđenog Ugovorom ili zakonom neće sprečiti ili ograničiti dalje korišćenje tog ili bilo kog drugog prava ili pravnog leka.

 1. NESOLVENTNOST 

U slučaju nesolventnosti Kupca, tada bez ograničavanja bilo kog drugog prava ili pravnog leka na raspolaganju Kompaniji, Kompanija može da raskine Ugovor ili obustavi sve dalje isporuke po Ugovoru bez ikakve odgovornosti prema Kupcu, i ako je Roba bila isporučeni ili Radovi (ili bilo koji njihov deo) koji su izvedeni, ali nisu plaćeni po Ceni, postaće odmah dospeli i plativi bez obzira na prethodni ugovor ili dogovor o suprotnom.

Koristimo kolačiće na našoj veb stranici. Ako nastavite, prihvatate ove kolačiće. Saznajte više o kolačićima.